++++ Wellcome to thaifood - www.isaansmile.com +++
  หน้าแรก
   ประวัติอาหารไทย
   วัฒนธรรมการกินอาหาร
    ภาคกลาง
          วิํธีการหุงข้าวเจ้า
          เครื่องแนม
           ผักพื้นเมือง 
           น้ำพริกแกง
           อาหารประจำภาค
     ภาคอีสาณ
           วิธีการหุงข้าวเหนียว
           เครื่องปรุงรส
           ผักพื้นเมือง
           อาหารประจำภาค
    ภาคเหนือ
         เครื่องแนม
           เครื่องปรุงรส
           ผักพื้นเมือง
           อาหารประจำภาค
    ภาคใต้
         เครื่องปรุงรส
           ผักพื้นเมือง
           อาหารประจำภาค
        กาพย์เห่ชม
          เห่ชมเครื่องคาว
           เห่ชมเครื่องหวาน
          เห่ชมผลไม้   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

            ๏ ๏ กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานและว่าด้วยงานนักขัตฤกษ์ ๏ ๏
        พระราชนิพนธ์ โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่ ๒

                                              ๏ ๏ เห่ชมผลไม้ ๏ ๏

๏ ผลชิดแช่อิ่มโอ้
หอมชื่นกลืนหวานใน
รื่นรื่นรสรมย์ใด
หวานเลิศเหลือรู้รู้

๏ ผลชิดแช่อิ่มอบ
รสไหนไม่เปรียบปาน
๏ ตาลเฉาะเหมาะใจจริง
คิดความยามพิสมัย
๏ ผลจากเจ้าลอยแก้ว
จากช้ำน้ำตากระเด็น
๏ หมากปรางนางปอกแล้ว
ยามชื่นรื่นโรยแรง
๏ หวนห่วงม่วงหมอนทอง
คิดความยามนิทรา
๏ ลิ้นจี่มีครุ่นครุ่น
หวนถวิลลิ้นลมงอน
๏ พลับจีนจักด้วยมีด
คิดโอษฐ์อ่อนยิ้มยวน
๏ น้อยหน่านำเมล็ดออก
มือใครไหนจักทัน
๏ ผลเกดพิเศษสด
คำนึงถึงเอวบาง
๏ ทับทิมพริ้มตาตรู
สุกแสงแดงจักย้อย
๏ ทุเรียนเจียนตองปู
เหมือนศรีฉวีกาย
๏ ลางสาดแสวงเนื้อหอม
กลืนพลางทางเพ่งพิศ
๏ ผลเงาะไม่งามแงะ
หวนเห็นเช่นรจนา
๏ สละสำแลงผล
ท่าทิ่มปิ้มปืนกาม
เอมใจ
อกชู้
ฤๅดุจ นี้แม่
แต่เนื้อนงพาล ๚

หอมตรลบล้ำเหลือหวาน
หวานเหลือแล้วแก้วกลอยใจ
รสเย็นยิ่งยิ่งเย็นใจ
หมายเหมือนจริงยิ่งอยากเห็น
บอกความแล้วจากจำเป็น
เป็นทุกข์ท่าหน้านวลแตง
ใส่โถแก้วแพร้วพรายแสง
ปรางอิ่มอาบซาบนาสา
อีกอกร่องรสโอชา
อุราแนบแอบอกอร
เรียกส้มฉุนใช้นามกร
ชะอ้อนถ้อยร้อยกระบวน
ทำประณีตน้ำตาลกวน
ยลยิ่งพลับยับยับพรรณ
ปล้อนเปลือกปอกเป็นอัศจรรย์
เทียบเทียมที่ฝีมือนาง
โอชารสล้ำเลิศปาง
สางเกศเส้นขนเม่นสอย
ใส่จานดูดุจเม็ดพลอย
อย่างแหวนก้อยแก้วตาชาย
เนื้อดีดูเหลือเรืองพราย
สายสวาทพี่ที่คู่คิด
ผลงอมงอมรสหวานสนิท
คิดยามสารทยาตรามา
มล่อนเมล็ดและเหลือปัญญา
จ๋าเจ้าเงาะเพราะเห็นงาม
คิดลำต้นแน่นหนาหนาม
นามสละมละเมตตา ๚จำนวนผู้เข้าชมงาน
เริ่มนับตั้งแต่ 11 มกราคม 2552

Mississippi Jones Act