++++ Wellcome to thaifood - www.isaansmile.com +++
  หน้าแรก
   ประวัติอาหารไทย
   วัฒนธรรมการกินอาหาร
    ภาคกลาง
          วิํธีการหุงข้าวเจ้า
          เครื่องแนม
           ผักพื้นเมือง 
           น้ำพริกแกง
           อาหารประจำภาค
     ภาคอีสาณ
           วิธีการหุงข้าวเหนียว
           เครื่องปรุงรส
           ผักพื้นเมือง
           อาหารประจำภาค
    ภาคเหนือ
         เครื่องแนม
           เครื่องปรุงรส
           ผักพื้นเมือง
           อาหารประจำภาค
    ภาคใต้
         เครื่องปรุงรส
           ผักพื้นเมือง
           อาหารประจำภาค
        กาพย์เห่ชม
          เห่ชมเครื่องคาว
           เห่ชมเครื่องหวาน
          เห่ชมผลไม้   
 

 

 

 

 

 

 

 

 


          

          ภาคกลางเป็นเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ เหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ข้าวปลา
อาหารอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี จึงถือได้ว่าเป็นดินแดนซึ่งอุดมสมบูรณ์มากที่สุด

แกงเผ็ดเป็ดย่าง

      ในประเทศไทยสมัยก่อนภาคกลางเป็น
ศูนย์กลางค้าขายสำคัญของประเทศไทย มีการ
ติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติต่าง ๆ เข้ามาด้วย
เช่น เครื่องแกง  แกงกะทิได้รับมาจากชาวฮินดู 
อาหารประเภทต้ม  ผัด  ได้รับมาจากชาวจีน
ผู้เข้ามาติดต่อค้าขายทางเรือสำเภา แม้กระทั่ง
ขนมหวานที่มีไข่และแป้งเป็นส่วนผสมก็ได้รับ
การสืบทอดมาจากชาวตะวันตกเช่นเดียวกัน
ซึ่งคนไทยได้นำสูตรอาหารต่าง ๆ มาประยุกต์ ทำรับประทานในครัวเรือน โดยปรับเปลี่ยน
วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในประเทศมาใช้แทนกัน 
และเผยแพร่ในเวลาต่อมาจนเป็นเอกลักษณ์

ของอาหารไทยจวบจนปัจจุบันด้วยความหลากหลายนี้เอง จึงส่งผลให้รสชาติอาหาร
ภาคกลางไม่เน้นหนักไปทางใดทั้งเปรี้ยวหวาน  เค็ม รวมถึงความจัดจ้านของพริก

          คนภาคกลางนิยมรับประทานข้าวเจ้า

เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นข้าวขาวหอมมะลิ
ข้าวขาวธรรมดา   (ข้าวเสาไห้)  ข้าวกล้อง
ข้าวกล้องหอมมะลิ ในการหุงข้าวเจ้าแต่ละ
ชนิด อัตราส่วนของน้ำ : ข้าวสาร 

จึงแตกต่างกันไปตามปริมาณเส้นใยอาหาร
ที่มี่อยู่ในข้าวนั้น ๆ

ข้าวสาร


      


 


จำนวนผู้เข้าชมงาน
เริ่มนับตั้งแต่ 11 มกราคม 2552

Mississippi Jones Act