หน้าหลักเครื่องเป่าปี่กลางปี่จุมปี่ไฉนปี่ในปี่มอญปี่อ้อขลุ่ยกรวดขลุ่ยเพียงออขลุ่ยหลีบขลุ่ยอู้

จำนวนผู้เข้าชม
Masturbator
 

ความรู้


www.google.comwww.siamnt.net
www.palungjit.comwww.sanook.comเสียงเครื่องดนตรีไทยรูปเครื่องดนตรีไทยเกร็ดความรู้ผู้จัดทำเว็บบอร์ด

                       เป็นขลุ่ยขนาดเล็กเสียงสูงกว่าขลุ่ยเพียงออเป็นคู่สี่ ใช้ในวงมโหรีเครื่องคู่ เครื่องใหญ่และ
วงเครื่องสายเครื่องคู่โดยเป็นเครื่องนำในวงเช่นเดียวกับระนาดหรือซอด้วงนอกจากนี้ยังใช้ในวงเครื่อง
สายปี่ชวาเพราะขลุ่ยหลิบมีเสียงตรงกับเสียงชวาโดยบรรเลงเป็นพวกหลังเช่นเดียวกับซออู้

 

                         ขลุ่ยหลิบ เป็นขลุ่ยที่มีขนาดเล็กที่สุด ความยาวประมาณ 12 นิ้ว เป็นเครื่องดนตรีประเภท
เครื่องนำ (เช่นเดียวกับระนาดเอก และ ซอด้วง) ในวงมโหรีและวงเครื่องสายเครื่องคู่ และใช้เป็นเครื่องตาม
ในวงเครื่องสายปี่ชวาเมื่อปิดนิ้วหมดทุกนิ้ว เป่าแล้วจะได้เสียง "ฟา" สูงกว่าขลุ่ยเพียงออ 4 เสียง

 

                          ขลุ่ยหลิบจะมีเสียงสูงกว่าขลุ่ยเพียงออออกเป็นคู่สี่ คือถ้าปิดรูทั้งหมดจะเป็นเสียง "ฟา"ใน
ขณะที่ขลุ่ยเพียงออจะเป็นเสียง "โด" 

  • ปิดหมดทุกนิ้ว เป่าเบาๆ เป็นเสียง ฟา
  • เปิดนิ้วที่ 1 เป่าเบาๆ เป็นเสียง ซอล
  • เปิดนิ้วที่ 1,2 เป่าเบาๆ เป็นเสียง ลา
  • เปิดนิ้วที 1,2,3 เป่าลมธรรมดาเป็นเสียง ที
  • เปิดนิ้วที่ 1,2,3,4 เป่าลมธรรมดาเป็นเสียง โด
  • เปิดนิ้วที่ 1,2,3,4,5 เป็นเสียง เร
  • เปิดนิ้วที่ 1,2,3,4,5,6 เป็นเสียง มี
  • ปิดรู้ที่ 7 เป่าเป็นเสียง ฟา

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์เครื่องดนตรีไทย
isaansmile.com โทรศัพท์ :
ผู้จัดทำ น.ส.มาริษา รอบแคว้น น.ส.ปัชยา กิจประชา น.ส.นันทนา อ่อนฉลวย E-mail : marisalvoelove@hotmail.com